بازیافت کننده

آگوست 26, 2017

منافع صنایع بازیافت و تولیدکنندگان بطری

در این نوشتار به منافع فروشگاه‎های زنجیره‎ای از طرح سهباران که عمدتا به افزایش ترافیک مشتریان اختصاص دارد، پرداخته می‎شود.